Нова цел: Делът на жените в мениджмънта да се повиши до 40%

Правителството прие Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г.

09.11.2016 | 21:00 Редактор: Луиза Божинова
Нова цел: Делът на жените в мениджмънта да се повиши до 40%

Препоръки към бизнеса ще бъдат разработени за насърчаване на равенството между половете при вземането на решения. Целта е делът на жените във висшия и среден мениджмънт да се повиши до 40%.

Намаляването на разликите в заплащането и доходите на жените и мъжете е сред основните цели в Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г., която правителството прие.

Сред стратегическите цели е и повишаването на участието на жените на пазара на труда. Предвижда се да се разработят мерки за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии.

За постигането на тази задача се предвиждат мерки за увеличаване на информираността на обществото за възможностите за обучение и повишаване на професионалната квалификация, както и действия за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии.

Стратегията включва и мерки за борба с насилието, основано на пола, както и за промяна на съществуващите стереотипи за ролята на жените и мъжете в различните сектори на обществения живот.

Основна цел на стратегията е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната.

Тя включва гаранции за равно третиране и равни задължения, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие на жените и мъжете при взимането на решения с оглед успешната им личностна и социална реализация.