EK стартира 4 наказателни процедури срещу България

Околна среда, правосъдие, мобилност и транспорт, финансова стабилност

01.06.2023 | 14:42 Редактор: Петя Кръстева
EK стартира 4 наказателни процедури срещу България

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

  • Околна среда

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България поради това, че не е премахнала пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха, съгласно Директивата относно качеството на атмосферния въздух. България не е гарантирала, че природозащитните организации или физическите и юридическите лица имат право да сезират националните съдилища. Тази възможност гарантира, че те могат да оспорят липсата на планове за качеството на въздуха или неспособността им за справяне със замърсяването на въздуха.

През май 2020 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България.  България разполага със срок от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки.

  • Правосъдие

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на България и заради това, че не е транспонирала правилно правилата на ЕС относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза. Комисията установи няколко проблема със съответствието в България по отношение на определението за някои престъпления и свързаните с тях наказателни санкции, както и отговорността на юридическите лица за престъпления, извършени в тяхна полза. 

  • Мобилност и транспорт

ЕК изпратила писмо и заради неспазване на правилата на ЕС относно морското оборудване, съдържащи се в Директивата за морското оборудване, която включва общи правила за безопасност на оборудване като спасителни жилетки, системи за почистване на отпадъчни води или радари на борда на корабите, плаващи под знамето на държава от ЕС, с цел също така да се предотврати фалшифицирането им. България не извършва адекватен надзор на пазара на морско оборудване на борда на корабите, за който отговаря. 

  • Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

Изпратено е писмо и заради неправилното транспониране в нейното законодателство на 5-ата Директива относно борбата с изпирането на пари. България е уведомила за пълно транспониране на директивата. Въпреки това, Комисията установи няколко случая на неправилно транспониране на директивата в националното законодателство. 

Страхувате ли се от развитието на изкуствения интелект?

Не, човекът винаги ще го контролира и единствено ще ни бъде от полза.
27%
Да, има опасност да ни подчини и дори унищожи.
50%
Страхувам се единствено да не "открадне" работното ми място.
8%
Не ме интересува, имам далеч по-сериозни страхове и проблеми.
14%
Общо 2002 гласа

Снимка: Pixabay