КЕВР отговори дали църквите ще могат да използват по-евтин ток

Светите обители трябва да сключат договор за доставка на електрическа енергия за избраните обекти с енергийните дружества

02.02.2023 | 17:05 Редактор: Петя Кръстева
КЕВР отговори дали църквите ще могат да използват по-евтин ток

Във връзка с получено писмо в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Митрополит Софийски, Председател на Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ), председателят на Комисията доц. Иван Иванов изпрати писмен отговор относно възможностите обектите на БПЦ да бъдат снабдявани с електрическа енергия по утвърдени от КЕВР цени за крайни битови клиенти.

В писмото на КЕВР подробно се разясняват възможностите за сключване на договор за доставка на електроенергия за отделни обекти, отговарящи на законовите изисквания и на съдебната практика. 

Посочено е, че снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик, се извършва от лицензирано дружество краен снабдител на лицензионната територия, на което е разположен съответния клиентски обект по утвърдени от Комисията цени.

"Битов клиент" е този, който купува електрическа енергия за собствени битови нужди. Формираната до момента съдебна практика, възприета изцяло и в практиката на КЕВР, постановява, че преценката за това, дали даден клиент е битов или небитов, следва да се извършва на плоскостта на различните нужди, които те ще задоволяват със закупената енергия, а не в зависимост от предназначението на обектите, за които ще я закупуват.  

При действащото към момента законодателство, ако БПЦ прецени, че някои от нейните обекти отговарят на критериите за "битов клиент" и желае те да се снабдяват с електрическа енергия по утвърдени от КЕВР цени,  от съответния краен снабдител ("Електрохолд Продажби" ЕАД, 'ЕВН България Електроснабдяване", ЕАД, "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД и "ЕСП Златни пясъци" ООД), то следва да бъде поискано сключването на договор за доставка на електрическа енергия за избраните обекти.

В случай, че крайният снабдител  откаже да извършва доставка на електрическа енергия за тези обекти, БПЦ разполага с възможността да сезира с жалба Комисията. Ако в производството по разглеждане на жалбата бъде установено, че доставяната в конкретния обект енергия се използва само за битови нужди, регулаторът има право да задължи крайния снабдител да сключи договор с БПЦ за този конкретен обект.

Към настоящия момент, без промяна в законодателството и конкретно в ЗЕ, не съществува друга законова възможност обектите на БПЦ автоматично да бъдат снабдявани по регулирани от Комисията цени за крайни битови клиенти, се посочва в писмото на председателя на КЕВР до Негово Светейшество Неофит.

Снимка: БГНЕС