Икономически термини

20.10.2011 | 09:35
Икономически термини
     
Авал    Авалът е менителнично поръчителство. След като една менителница, т.е. писмено нареждане за безусловно плащане,  е приета и подписана от длъжника, банката прибавя подпис, придружен с думите "per aval", с което става солидарен длъжник по нея.
ABC      ABC е терминологията на Елиът за тривълново движение на цените срещу тенденцията. Вълна А е първата ценова вълна срещу пазарната тенденция, вълна В е корективна,а вълна С е окончателното движение на цената за завършване на процеса. Изследователите на вълните на Елиът изучават вълните А и С за ценови съотношения, базирани на числа от реда на италианския математик Леонардо Фибоначи.
Авизиране на акредитив    Уведомлението на бенефициента от страна на неговата банка, че има издаден акредитив в негова полза се нарича авизиране.
Авторизация на транзакция с банкова карта
  Авторизацията е процес, при който се проверява възможността за извършване на транзакция с банкова карта. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на данни за картата, сред които са: - валидността - наличието на достатъчна сума по сметката при дебитни или разрешеният кредитен лимит при кредитните карти - размерът на заложените дневни и седмични лимити - както и верността на ПИН кода - ако за транзакцията се изисква въвеждането му.
Адаптивен филтър
   Адаптивен филтър  означава изглаждане или прогнозиране на цени чрез постоянно актуализирано претегляне на предходни такива.
Айсберг поръчка / Iceberg Order   Айсберг  е голяма по обем поръчка, структурирана на по-малки лотове с цел да се прикрие реалното количество ценни книжа. Обикновено се използва от големи институционални инвеститори, които трябва да купят или продадат по-голям обем книжа. Чрез тази поръчка обаче останалите инвеститори виждат само част от реалния й обем или т. нар. връх на айсберга. Това помага да се ограничат по-драстични движения в цената на една ценна книга при драснични промени в търсенето и предлагането й.
Акредитив/ Letter of Credit Акредитив е писмен неотменяем ангажимент на една банка да плати определена сума на лице, наречено бенефициент, срещу документи, отговарящи на акредитивните условия и срокове. Акредитив с червена или зелена клауза позволява бенефициентът да бъде финансиран авансово, преди да експедира стоката.
Активен портфейл Терминът „активен портфейл“ се използва в контекста на модела Трейнър-Блек. Това е портфейл, образуван от смесване на анализирани акции с предполагаеми ненулеви алфа стойности. Този портфейл в последствие се смесва с пасивния портфейл на пазарния индекс.
Акцепт Акцепт  е приемане на менителница от страна на длъжника по нея. Изразява се с подпис на лицевата й страна, придружен с думата "accepted" (акцептирано). Акцептен кредит  е краткосрочен кредит при който банката приема да плати търговски ценни книжа, издадени от нейни клиенти. Задължително условие е клиентът да покрие размера на търговските ценни книжа до падежа им. Акцептираща банка  е тази финансова институция, която приема плащания с карти на банкомат, ПОС терминал, Им-принтер и други устройства.
Активно управление на портфейл При активното управление на портфейла, инвеститорът търси формиране на доходност чрез извършване на чести покупко-продажби на акции. Целта е да се постигнат определени ценови нива, при които да се продаде или купи акция. Често хората, които структурират подобен портфейл, търсят по-рискови ценни книжа. Предимството е, че те са с по-сериозен потенциал за поскъпване. Не бива да се забравя обаче, че рискът от поевтиняване също е голям.
Акции Акциите са ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи, че техният собственик притежава част от дружеството. Известни са и като дялови ценни книжа. Акциите дават право на дивидент, на глас в общото събрание на акционерите и на ликвидационен дял. Всички дружества, които се търгуват на борсата, са акционерни, но там не се извършва търговия с целия обем акции, а обикновено единствено с тези, които са извън основния собственик - т.нар. „фрий флоут“. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно броя на притежаваните от тях акции.
Американски депозитарни разписки Американските депозитарни разписки са търгувани в Америка ценни книжа, които представляват права върху акции от чуждестранни емисии.  Американската опция може да се упражни както преди, така и на нейната дата на изтичане. За разлика от американската, европейската опция, може да се упражни само на падежната й дата.
Анюитет В икономиката терминът анюитет.се използва за да означи актив, носещ периодично на собственика си фиксирани парични суми. Анюитет може да значи и редовно годишно плащане, а също и обезпечен годишен доход от бъдещи плащания, който може да бъде прехвърлен срещу директно получаване на глобална сума пари. Глобалната сума се изчислява с отстъпка в зависимост от текущия лихвен процент. Анюитетите биват сигурни или ограничени, дължими веднага, на падеж или платими постоянно. Синоними на думата са вноска, рента и лихва.
Арбитраж Арбитраж е едновременна покупка и продажба на едни и същи или сходни финансови инструменти, осъществени на различни пазари, с цел извличане на печалба вследствие на разликата в цените на тези инструменти на съответните пазари.
Аукцион на БНБ Аукцион на БНБ е система на търгуване на ценни книжа, емитирани от правителството. Акциите  се предлагат от търговските банки, чрез посредничеството на БНБ с цел да се осигуряване ликвидността им във всеки един момент. На аукциона купувачите и продавачите се конкурират помежду си за достигане на най-благоприятна цена.