Нужно е да повишим конкурентоспособността на европейските авиационни превозвачи, смята министър Московски

16.03.2015 | 14:55 Редактор: Ирина Георгиева
Нужно е да повишим конкурентоспособността на европейските авиационни превозвачи, смята министър Московски

Нужно е да се създадат нови възможности за повишаване на конкурентоспособността на европейските авиационни превозвачи извън ЕС. а това призова своите колеги министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на дискусия в Брюксел за развитието на авиационния сектор. Според него за постигането на това е необходимо да се разшири сътрудничеството с Турция, страните от Близкия Изток и Африка като по този начин се генерира допълнителен въздушен трафик през европейските летища. Той наблегна на спешната необходимост от инвестиции в увеличаване капацитета на летищата в ЕС, за да бъде обслужван постоянно увеличаващият се трафик и да се избегне отклоняването му към съседните райони.

За по-добър достъп до бизнес възможности на нови пазари за въздухоплавателния сектор на ЕС, отчитайки силната конкуренция в световен мащаб, настоя министър Ивайло Московски.

"Въздухоплаването има жизненоважна роля за европейската икономика за европейските граждани и индустрия и нашите усилия могат да помогнат на сектора да расте устойчиво като по този начин генерира значителни икономически ползи." - каза в още министър Московски. 

Необходимо е да бъде опростена правната рамка в областта на гражданското въздухоплаване, като един от секторите с най-строгите и многобройни регулации, смята министърът.

По време на заседанието на Съвета на министрите на транспорта на ЕС министърът Московски постави акцент върху необходимостта в хода на предстоящите дискусиите по законодателните предложения от така наречения „пазарен стълб“ на Четвърти железопътен пакет да бъдат взети под внимание специфичните характеристики на националните пазари.

Завършването на единното европейско железопътно пространство и нарастването на дела на железопътните превози в общия обем на превози в рамките на ЕС не следва да бъде съпътствано от конкурентен натиск, водещ до неблагоприятни социални последици в някои държави-членки.

При въвеждането на принципа за конкурентно възлагане на договори за обществени услуги в железопътния сектор е необходимо да се предвидят подходящи изключения.

В контекста на тази дискусия в направеното от министър Ивайло Московски изказване България подкрепи Люксембург, Литва и Ирландия, да бъде запазена възможността за малките пазари, с дял под 1% от общия дял на европейския железопътен сектор, за изключение от общото правило за тръжни процедури и за пряко възлагане на договорите за обществени услуги.