КЕВР: Парното поевтинява средно с 8,44% за следващия отоплителен сезон

Със 7,02% по-малко се предвижда да заплащат потребителите на "Топлофикация София"

11.06.2024 | 18:01 Редактор: Вяра Димова
КЕВР: Парното поевтинява средно с 8,44% за следващия отоплителен сезон

На открито заседание КЕВР, в специализиран състав "Енергетика", обсъди доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени от 1 юли на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика", съобщиха от КЕВР.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. След извършения регулаторен преглед, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, в доклада на Комисията за всяко дружество е изчислена годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2024 г.

През следващата година е предвидено средно намаление на цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна с 8,44%.

Със 7,02% по-малко се предвижда да заплащат потребителите на "Топлофикация София" ЕАД, като прогнозите сочат цената да бъде 128,25 лв./MWh. Поевтиняването е по-малко от обявените 30% в заявлението на дружеството, тъй като това включваше кръстосано субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия, т.е. намаляване на цената на топлинната енергия за сметка на много висока цена на произвежданата високоефективна електрическа енергия. 

Със 7,81% се предлага да намалее цената за клиентите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД. В Плевен предвиденото поевтиняване ще е със 7,14%, а най-голямо е намалението за "Топлофикация-Бургас" АД - с 14,09 на сто. Във Варна спадът на цената е с 3,74%, във Враца – 11,35%, във Велико Търново – 2,44%. В Разград намалението е 9,94 %, в Русе – 11,70 %, в Перник – 7,20%, и в Сливен – 10,41 %.

В съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, за целите на ценообразуването КЕВР определя пределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ. Тъй като цените на топлинната енергия са за бъдещ период, КЕВР ги определя на прогнозен принцип.

Комисията изготви обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи в разходите на всяко дружествата, които формират цената на топлинната енергия - разходите за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Обстойно са проучени цените и тенденциите на международни пазари на природен газ, въз основа на сключените фючърсни сделки по тримесечия за година напред.

Отчетени са тенденциите и сключените фючърсни сделки на международните платформи за въглеродни емисии. На тази база Комисията определи средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2024 - 30.06.2025 г. в размер на 63,56 лв./MWh /без цени за достъп и пренос/. В ценообразуващата формула са отчетени и разходите на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии. За целта регулаторът е определил прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 70,00 €/t СО2.

В предложените цени на топлинната енергия за новия регулаторен период са отразени направените корекции на необходимите приходи на дружествата. По отношение на всички дружества Комисията прилага общ подход, в това число и корекции на ценообразуващите елементи. Корекциите отчитат ценовите изменения на природния газ и на квотите въглеродни емисии през периода 1.07.2024 – 30.06.2025 г.

На откритото заседание представителите на топлофикационните дружества подкрепиха като цяло доклада на Комисията. В същото време част от тях изразиха бележки по направените от регулатора корекции за намаляване на разходите за пренос и технологични загуби, определената норма на възпращаемост и др.

Снимка: КЕВР