Повече образователни медиатори за ромите и прегледи за неосигурените бременни жени

Предизвикателство остава достъпът до здравни услуги

30.05.2024 | 15:02 Редактор: Беатрис Младжова
Повече образователни медиатори за ромите и прегледи за неосигурените бременни жени

Нормативното гарантиране на целеви средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя е една от стъпките към успешно включване и приобщаване на ромите, направени през 2023 г. В същата посока е и промяната в наредба на Министерството на здравеопазването, с която се увеличи броят на профилактичните прегледи за здравно неосигурените бременни жени. 
    
Това са само малка част от дейностите, отчетени в мониторинговия доклад за изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите, както и на общинските планове за действие през миналата година. Документът беше одобрен от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет днес.

През 2023 г. за първи път държавата финансира мерки за подкрепа на учениците от българските общности в чужбина, включително роми, които са се обучавали зад граница, но са се завърнали в България и продължават образованието си тук. Предвидена е помощ и за учителите, които работят с такива деца. В предучилищните групи със значителен брой деца от други етноси бяха въведени допълнителни часове по български език. Беше осигурена подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние. 

Към началото на учебната 2023/2024 година обаче се наблюдава известен спад в процента на децата, обхванати от образователната система – 94,16 спрямо 94,72 година по-рано.


 
Предизвикателство остава все още ограниченият достъп на ромското население до здравни услуги. Причина за това са бедността и безработицата, съчетани с ниска здравна култура и висок процент на здравно неосигурени хора. През 2023 г. в решаването на този проблем участваха доброволци и служители на Българския червен кръст, които съвместно с регионалните здравни инспекции, местните власти и здравните медиатори информираха за ползите от хигиената и ваксинациите, включително в труднодостъпни общности и места. 

Добра практика в това отношение е включването на здравни медиатори в общински и държавни болници. Към края на миналата година 21 здравни медиатори работят в лечебни заведения в общините Бургас, Димитровград, Дупница, Нови пазар, Казанлък, Самоков и Благоевград.

Снимка: Пресслужба на Министерския съвет