КЕВР окончателно реши: По-евтин газ през февруари

"Намаляването на цената създава ползи за всички български потребители", каза доц. Иван Иванов

01.02.2024 | 14:48 Редактор: Искра Ангелова
КЕВР окончателно реши: По-евтин газ през февруари

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. февруари в размер на 71,08 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. февруари. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 януари 2024 г. включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за м. февруари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 42,03% от потреблението за месеца и имат определящо значение за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.

"Булгаргаз" е сключил за м. февруари договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ "Чирен".

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. февруари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 71,08 лв./MWh е с 8,4 % по-ниска от цената на природния газ през м. януари, която беше в размер на 77,60 лв./MWh.

"Намаляването на цената на природния газ създава ценови ползи за всички български потребители - преки ползватели на синьо гориво, клиенти на топлинна енергия, предоставяна от топлоцентрали на синьо гориво, както и за бизнеса", коментира председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на откритото заседание на 30.01.2024 г. Според него устойчиво ниските цени на енергийните ресурси, в т.ч. и на газа, са силен антиинфлационен фактор в подкрепа на усилията на България за постигане на критериите за членство в Еврозоната.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за м. февруари 2024 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Bulgaria ON AIR