Агенция по вписванията отговори на Кацаров за отказите на "Лозенец" и "Александровска"

В протокола е посочено, че членовете на управителния орган се избират за срок до провеждане на конкурс, съобщиха от АВ

09.06.2021 | 15:17 Редактор: Жаклина Иванова
Агенция по вписванията отговори на Кацаров за отказите на

Във връзка с направени запитвания относно отказ за вписване на ново ръководство на МБАЛ "Лозенец" и МБАЛ "Александровска", Агенция по вписванията прави следните уточнения:

Агенция по вписванията информира, че по партидата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец"“, АВ няма произнасяне от страна на длъжностно лице по регистрация, тъй като с определение на Софийския градски съд,  регистърното производство е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по производството, образувано пред Софийски градски съд  по искова молба.

Във връзка с постановен отказ за вписване на промени в обстоятелства по партидата на " Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Александровска“, относно състава на съвета на директорите и представляващия дружеството, Агенция по вписванията изразява следната позиция:

"Към подаденото заявление е приложен протокол с решения на министъра на здравеопазването, съгласно който вписаните понастоящем членове на съвета се освобождават от длъжност и на тяхно място, се назначават нови трима членове. 

Същевременно в същия протокол е посочено, че членовете на управителния орган се избират за срок до провеждане на конкурс.
Постановеният отказ е мотивиран с констатираното противоречие, а именно, че в един и същ документ се твърди, че от една страна е налице проведен конкурс , а от друга страна - че заявените за вписване членове на съвета на директорите се назначават за срок до провеждане на конкурс.

Агенция по вписванията, респективно длъжностните лица по регистрация, няма правомощия да се произнася по отношение на законосъобразността или правилността на решенията на държавното предприятие. Преценката на длъжностните лице по регистрация е формална и се свежда до установяване на съответствие на исканите за вписване обстоятелства с приложените, в доказателство на това документи. Проверката по конкретния случай е установила противоречие и това е мотивирало отказа на длъжностното лице по регистрация.

За сравнение, по идентично като правна хипотеза заявление, подадено по партидата на "Северноцентрално държавно предприятие", което също е публично предприятие по смисъла на ЗПП, са заявени за вписване промени в състава на управителния съвет. Към заявлението е представена заповед на министъра на земеделието, храните и горите, в която подобно противоречие не се открива и към настоящия момент заявлението е разгледано и е със статут "вписване“.

От изложеното е видно, че длъжностните лица по регистрация извършват формална проверка за наличието на предвидени в закона предпоставки за вписване на заявени обстоятелства.  

Следва изрично да се посочи, че съгласно чл.25, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е предвидено, че отказите на длъжностните лица по регистрация подлежат на съдебен контрол. Законът не предвижда възможност за административен контрол от страна на Агенция по вписванията по отношение на произнасянията. 

Във връзка с твърдения за превишаване правата на ръководството на Агенция по вписванията, обръщаме внимание, че вписванията на обстоятелства в ТРРЮЛНЦ се извършват по реда на охранителното, а не на административното производство. Действията по регистърното производство – вписвания или откази, подлежат на съдебен, а не на административен контрол. Министърът на правосъдието, други лица с ръководни функции от министерството, както и ръководството на Агенция по вписванията нямат правомощия да влияят върху решенията на длъжностните лица по регистрация. 

Обръщаме внимание, че в рамките на законовите си правомощия и с цел еднакво и правилно прилагане на закона, по отношение на регистърното производство, настоящото ръководство на Агенция по вписванията е първото, което въвежда методически указания за работата на длъжностните лица по регистрация, с цел стриктно и в интерес на гражданите и бизнеса правно обслужване.

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК

1
2 rate up comment rate down comment 0
Mad Pig
преди 11 месеца
Охоо, някой юристконсулт знаел да лае . Пълна ревизия на свинските агенции и пълна лустрация по отдели ! При 2 нарушения - дисциплинарно ! Сигнализирай за неуместен коментар