БВП с ръст от 1% за последното тримесечие на 2013 г.

С толкова расте и крайното потребление за периода на годишна база, докато брутното капиталообразуване спада с 0,7%

14.02.2014 | 17:15
БВП с ръст от 1% за последното тримесечие на 2013 г.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. БВП нараства с 0,4% спрямо третото тримесечие на 2013 година и с 1% спрямо същото тримесечие на предходната година, показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). Официалните резултати ще бъдат публикувани на 5 март.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2013 г. БВП в номинално изражение достига 21,321 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 18,569 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (71,5%), следван от индустриалния (24,6%) и аграрния сектор (3,9%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82,2%), което в стойностно изражение възлиза на 17,532 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на 2013 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4,946 млрд. лв. и заема 23,2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.
Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2013 г. брутната добавена стойност се увеличава с 0,7% на годишна база.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2013 г. най-голям ръст бележат индивидуалното потребление - с 0,2%, и износът на стоки и услуги - с 0,1%. Спад бележат вносът на стоки и услуги - с 4%, и бруто образуването в основен капитал - с 0,8%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2013 г. Брутната добавена стойност се увеличава с 1% на годишна база. Увеличение е регистрирано и в трите икономически сектора - аграрен, индустрия и услуги - съответно с 4,3, 1,3 и 1,7%.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на колективното потребление - с 2,9%. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо четвъртото тримесечие на предходната година - с 0,7%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9,4%, а вносът на стоки и услуги - с 4,8%.