Законът за кредитните институции мина без дебат на първо четене в парламента

Върви се към въвеждането на правила за определяне на банковите такси съобразно стойността на услугите, за които се плащат, според Румен Гечев

15.01.2014 | 17:36
Законът за кредитните институции мина без дебат на първо четене в парламента

Без дебат и дискусии, със 100 гласа „за“, 14 „въздържал се“ и нито един против депутатите приеха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Заместник-председателят на ДПС и председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев представи своя доклад за планираните промени.

Някои от промените в текстовете касаят изискванията банките да притежават адекватен на поетите рискове от дейността им собствен капитал за осигуряване изпълнението на задълженията към кредиторите.

Също така измененията се отнасят до условието банките по всяко време да поддържат капиталови буфери. Видовете буфери, условията и редът за тяхното формиране и актуализиране се определят с наредба на Българска народна банка.

От своя страна по силата на регламентите на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници на централната ни банка се дават повече права за упражняване на надзор върху банките, опериращи в страната.

Таксите на банките трябва да са свързани с услугите им, заяви народният представител от БСП, зам.-председател на икономическата комисия към парламента Румен Гечев, който единствен се изказа за предложените изменения.

Той подчерта, че трябва да бъде намален броят на таксите за кредитополучателите, както и да се определи способ за тяхното формиране на базата на пазарната стойност на услугите, за които се събират.

По отношение на таксата за предсрочно погасяване на ипотечните кредити Гечев посочи, че тя да слезе на равнище от 1% до 0. "Сегашната практика показва, че таксата за предсрочно погасяване на ипотечните кредити в някои банки е около и над 5%, което означава, че кредитополучателите са крепостно обвързани с дадена банка и се ограничава пазарната конкуренция", коментира депутатът.

Той уточни, че се предвиждат и промени, свързани с оценката на ипотекираните жилища, когато кредитополучателят няма възможност да изплаща кредита. Според Гечев този, който е взел кредит, трябва да го връща. Той призова да бъдем изрядни платци, тъй като банките оперират с нашите пари.

Когато обаче се стигне до продажба на ипотекиран имот, според народния представител цената на жилището трябва да се формира на пазарна основа и при условия, при които кредитополучателят има възможност да си защити интересите по съдебен път.

С приемането на регламентите на ЕС пруденциалните изисквания към кредитните институции и инвестиционните посредници относно капитала, ликвидността, управлението на рисковете и вътрешното корпоративно управление се обособяват в директно приложим правен акт на ЕС, което е прецедент спрямо текущата практика в областта на банковото регулиране.

Това налага измененията в ЗКИ, включително на неговата подзаконова нормативна база. Регламентът е и първа крачка към въвеждането на т. нар. „Единен надзорен наръчник” (Single rulebook), водещ до максимална хармонизация на третирането на институциите в ЕС.