Над 82 млн. лв. е бил бюджетният дефицит през октомври

Дефицитът по Консолидираната фискална програма от началото на годината е 443 млн. лв. при минус 74 млн. лв. преди година.

02.12.2013 | 15:56
Над 82 млн. лв. е бил бюджетният дефицит през октомври

Бюджетният дефицит през октомври е в размер на 82,5 млн. лв., като за първите десет месеца на годината достига 443 млн. лева на касова основа и се формира от дефицит по националния бюджет от 204,4 млн. лева и по европейските средства – от 238,6 млн. лева, сочат данни на Министерството на финансите.

Постъпилите приходи и помощи по Консолидираната фискална програма (КФП) към края на октомври са над 23,751 млрд. лева, което е 78,2% от разчетеното за годината. Спрямо същия период на миналата година приходите и помощите по КФП бележат номинален ръст от 7,3% (близо 1,624 млрд. лева), отчитат от ведомството.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец октомври възлиза на над 18,47 млрд. лева, което представлява 80,8% от годишните разчети.

Приходите от преки данъци са над 3,15 млрд. лева, или 77,8% от планираното, а от косвени данъци – близо 9,62 млрд. лева, или почти 81% от разчетеното за годината.

Приходите от ДДС за периода са над 6,105 млрд. лева, или 79,8% от годишните разчети, а от акцизи – над 3, 37 млрд. лева, или 81,9% от разчета за годината От мита в хазната са влезли 124,3 млн. лева, или 103,6% спрямо планираните за 2013 г. От данък върху застрахователните премии са постъпили 19,9 млн. лева, което представлява 70,8% от предвидените за годината.

Постъпленията от други данъци, включително имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, са в размер на 698,5 млн. лева, което представлява 86,3% от годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.10.2013 г. са малко над 5 млрд. лева, или 82,4% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на над 5,28 млрд. лева, което е 70 на сто от разчетеното за годината.

Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на Европейския съюз (ЕС), към края на октомври са над 24,194 млрд. лева, което е 75,7% от предвиденото за годината. Отчита се ръст на разходите спрямо същия период на миналата година от 9% (над 1,9 млрд. лева) - основно при социалните и здравноосигурителните плащания, лихвените разходи, капиталовите разходи, разходите за издръжка, разходите за частта от вноската на РБ в общия бюджет на ЕС и други.

Текущите нелихвени разходи възлизат на над 19,95 млрд. лева, капиталовите са близо 2,8 млрд. лева, а лихвените плащания – 660 млн. лева, сочат данните на министерството.

Към 31 октомври в бюджета на ЕС са изплатени 789,9 млн. лева. Фискалният резерв към края на октомври е 4,9 млрд. лева.