Делът на лошите и преструктурирани кредити се запазва на нивото от 22,9%

При фирмените заеми този дял е 25,1%, при жилищните – 22%, а при потребителските – 16%

25.11.2013 | 14:41
Делът на лошите и преструктурирани кредити се запазва на нивото от 22,9%

През октомври делът на лошите и преструктурирани кредити* от общия кредитен портфейл на банките (без овърдрафтите) се запазва на нивото от предходните два месеца - 22,9%, показват изчисления на Investor.bg на база данни на БНБ.

През миналия месец се понижава единствено делът на лошите и преструктурирани потребителски заеми - от 16,1% на 16%. При фирмените, жилищните и другите заеми този дял остава неизменен - съответно 25,1%, 22% и 25,6%.

В абсолютни стойности през октомври лошите и преструктурирани кредити намаляват с 21 млн. лв. на месечна и с 200 млн. лв. на годишна база.

В края на октомври общият портфейл на банките от кредити и овърдрафти (без заемите за финансови предприятия) достига 53,657 млрд. лв. след ръст от 0,02% на месечна и 0,7% на годишна база.

Размерът на кредитите и овърдрафтите за фирмите нараства с 0,1% на месечна и с 1,4% на годишна база до 35,117 млрд. лв., а този на кредитите и овърдрафтите за домакинствата се понижава с 0,2% на месечна и с 0,6% на годишна база до 18,540 млрд. лв.

В рамките на кредитите за домакинствата спрямо октомври 2012 г. се понижават както жилищните (с 0,4% до 8,795 млрд. лв.), така и потребителските (с 0,1% до 7,290 млрд. лв.)

Размерът на потребителските овърдрафти намалява с 1,6% на годишна база до 1,563 млрд. лв., а другите потребителски кредити спадат с 4,9% на годишна база до 892 млн. лв.

* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ.

За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни данни за класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.

За надзорни цели детайлни данни за класифицираните рискови експозиции се представят всяко тримесечие с финансовите отчети на банките, съгласно Наредба № 9 на БНБ.