0,2% e бил ръста през второто тримесечие спрямо същия период 2012

В сравнение с първите три месеца на 2013 година брутният вътрешен продукт намалява с 0,1%

04.09.2013 | 14:14
0,2% e бил ръста през второто тримесечие спрямо същия период 2012

Растеж от 0,2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година показват сезонно изгладените данни на НСИ. БВП намалява с 0,1% спрямо първото тримесечие на 2013 година, съобщи Investor.bg.

Второ тримесечие на 2013 година

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2013 г. възлиза на 19,398 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 666 лв. от стойностния обем на показателя.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 9,918 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 363 евро. При среден за тримесечието валутен курс от 1.498526 лв. за щатски долар БВП възлиза на 12,945 млрд. долара и съответно на 1 779 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2013 г. e 16,691 млрд. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 1 процентeн пункт и достига 6,4%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,3 процентни пункта и достига 31,8%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите се увеличава и достига до ниво от 61,8% при 61,5% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през второто тримесечие на 2013 г. се изразходват 82,2% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 21,3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2013 г. БВП и брутната добавена стойност намаляват спрямо първото тримесечие на 2013 г. с 0,1%.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2013 г. крайното потребление бележи ръст от 1% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 2,4%. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 2,3%, а вносът на стоки и услуги с 2,4%.

Годишни изменения

БВП нараства с 0,2% през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През първите три месеца на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 0,2%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: аграрния сектор – 6,2%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 2,7%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 2,6%, финансови и застрахователни дейности - 2%, промишлен сектор – 1,4%, държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 0,8%, и търговия – 0,6%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има колективното потребление с 2,6%. Индивидуалното крайно потребление бележи спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1,3%. Бруто образуването на основен капитал нараства с 1,4%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 2% и 4,5% спрямо съответното тримесечие на предходната година.