Фискалният резерв към края на юли е 5,6 милиарда лева

Само за юли дефицитът е 162 млн. лева, при излишък от 138 млн. лева за същия период през 2012 г.

31.08.2013 | 19:17
Фискалният резерв към края на юли е 5,6 милиарда лева

Фискалният резерв към края на юли е 5,6 милиарда лева, сочат официални данни на Министерството на финансите. Дефицитът по националния бюджет за миналия месец е бил в размер на 55 милиона лева, а по европейските средства - 113 милиона лева.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно - в размер на 168 милиона лева, сочи докладът. Само за юли дефицитът е 162 млн. лева, при излишък от 138 млн. лева за същия период през 2012 г.

Превишението на разходите над приходите за месеца се дължи основно на високите лихвени разходи и по-високите капиталови разходи. През юли е имало по-големи плащания по обслужването на държавния дълг - 146 млн. лева и представляват основно лихви по емисии облигации на международните финансови пазари, уточняват от финансовто министерство.

По-високите капиталови разходи са свързани с усвояването на средствата от европрограми. Към края на юли приходите са 16, 6 млрд. лева. За същия период на 2012 г. изпълнението беше 54,3%. Съпоставено с миналата година приходите бележат номинален ръст от 6,5%.

Постъпленията от данъци заедно с приходите от осигурителни вноски възлизат на 12, 852 млрд. лева или 54,9% от планираното. Към юли 2012 г. изпълнението беше 57,5% от разчета.

Приходите от преки данъци са близо 2,4 млрд. лева., а от косвени – 6,5 млрд. лева. Постъпленията от ДДС са 4,2 млн. лева.

Вижте повече във видеоматериала!