Липсата на лидери е глобален проблем

Д-р Томчо Томов, Национален център за оценка на компетенциите, БСК

13.04.2016 | 12:56
Липсата на лидери е глобален проблем

Д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара отговаря на въпросите на Bulgaria ON AIR за качествата на лидерите, как се формират и къде да търсим потенциал.

Интервюто е по повод предстоящата международна конференция "Образование и бизнес-Бъдещите лидери", организирана от национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес канала Bloomberg TV Bulgaria на 11 май 2016.

Българската стопанска камара е институционален партньор на събитието.

 

Как да намерим бъдещите лидери?

Американски учени от университета на Илинойс  са установили, че хората не се раждат лидери, а стават такива. Генетично са заложени едва 30 процента от лидерските качества. Останалите 70 процента се придобиват с опит.  Изследователите твърдят, че за да стане човек добър лидер, трябва да премине през три "стъпала" - готовност, желание и способности. А също, че не може да се изкачи стъпало, без да е минато предишното. Учените смятат още, че ръководният пост не превръща автоматично човека в лидер.

Лидерството се ражда само в процеса на взаимодействие с другите хора. Така, че лидерите не могат да бъдат намерени „в готов вид“. Няма „преносими“ лидери. Те се създават и са продукт на конкретна среда и на конкретни условия, стимулиращи тяхната изява. И ако трябва да ги търсим е добре да се огледаме за хора, които не се вписват в „сивата маса“ и „излизат от рамките“, които отхвърлят традиционното, склонни са да поемат риск но и да отговарят за последствията, които умеят да отстояват мнението си, да създават доверие и да вдъхновяват другите. И не съм сигурен, че трябва да ги търсим непременно сред настоящите ръководители.

В тази връзка, мисля, че никой не е успял да направи по-блестящо  сравнение от това на писателя Ръсел Х. Юинг:

“Началникът създава страх, лидерът - доверие.

Началникът стоварва вината, лидерът търси причината и поправя грешките.

Началникът знае всичко, лидерът задава въпроси.

Началникът превръща работата в робия. Лидерът я прави интересна.”

 

Каква подготовка трябва да притежава бъдещият лидер?

Няма  универсална формула за подготовката на успешния лидер. Лидерството е предизвикателство и лидерският стил се съобразява с контекста на средата, в която се проявява. Но, ако все пак трябва някаква насока, има три ключови качества и умения, които са предпоставка за ефективното лидерство:

 • да бъдеш професионалист, но да продължаваш да учиш, винаги да си любопитен и отворен за нови познания и нови начини за вършене на работата;
 • да разбираш себе си, да познаваш своите силни и слаби страни, да развиваш своята интуиция, да знаеш какво искаш, да бъдеш уверен, решителен и позитивно настроен;
 • да разбираш другите, искрено да се интересуваш от тях, да си даваш сметка за техните чувства, да умееш да ги вдъхновяваш, да превръщаш визията в реалност, да им помагаш и даваш личен пример, да постигаш доверие и уважение.

Качествата на лидера се формират още в семейната среда и в ранните ученически години.  От съществено значение е развитието на  т.н. меки умения, като емоционална интелигентност, социална компетентност, комуникативност, асертивност, умения за работа в екип и пр. За да бъдеш успешен лидер трябва да развиваш и множество други, предимно управленски компетенции, като: стратегическо мислене; креативност; умения за управление на екип; управление на промяната; управление на конфликти; умение за вземане на решения и преодоляване  на проблеми и др.

 

С какви средства и инструменти трябва да разполага един млад човек, за да се изгради като лидер?

Лидерството е социално влияние по посока на постигането на конкретни цели. Лидерството е във взаимоотношенията с другите хора. Ето защо, ключовите инструменти в лидерството трябва да са свързани най-вече с ефективното изграждане и управление на взаимоотношения. Това означава да се владеят до степен на практическо приложение,  ефективни техники за:

 • изслушване и даване на обратна връзка;
 • общуване с различни хора - по възраст, характер, квалификация, социална роля, интереси и пр.;
 • генериране, представяне на идеи, създаване на визия, създаване на последователи;
 • устно и писмено изразяване, презентиране и водене на преговори;
 • комуникиране на цели, делегиране, организиране, вземане на решения и преодоляване на проблеми;  
 • оценяване, мотивиране и въздействие върху поведението;
 • подпомагане, обучение, консултиране (менторство, коучинг);
 • убеждаващо въздействие и справяне с негативни нагласи и възражения;
 • управление на времето и стреса в работата.

Къде е магията в следването на лидера?

Хората не вървят след всеки.

Те се доверяват на излъчването и идеите на лидера, на това, че той знае как да им помогне и преведе по пътя до целта, че може, че е уверен и отговорен за това, което казва и прави. Лидерът е събирателна личност, той интегрира общите цели, ситуациите, времето, очакванията, каузите, чувствата и интересите на хората, които го следват. В следването на лидера има харизма, има надежда, има съживяване и вдъхновение.

 

Имате ли нужда от бъдещи лидери и как и къде ги намирате?

Съвременните икономически условия промениха бизнес моделите. В икономиката базирана на знание и идеи, човешкият потенциал става катализатор на промените и решаващ фактор за конкурентоспособността и успеха. Работодателите трябва да преосмислят политиките и практиките в управление на хора така, че да създадат подходяща среда, която да отключи вътрешния потенциал, таланта, иновативността и ангажираността на служителите.

Това няма да стане с традиционните методи на управление. Традиционният мениджмънт трябва да отстъпи на лидерството, което превръща визията в реалност, вдъхновява за успешно представяне и извличат най-доброто от хората.

Така че бизнесът има остра потребност от лидери за ръководни позиции на всички нива в организациите. Както посочих, лидерите не се намират, а се създават, чрез адекватни вътрешнофирмени политики и стимули.

 

Формирате ли собствените си бъдещи лидери?

Доказани техники за формиране на бъдещи лидери е коучинга, обучението, управлението на таланта и приемствеността, както и стажантските програми и програмите  за въвеждане на новопостъпилите служители. Но това не е достатъчно.

Бизнесът трябва да партнира с образованието така, че освен професионални знания, младите специалисти да развиват базови качества и преносими компетентности свързани с емоционалната интелигентност, лидерството и съвременното управление на хора. 

 

Каква е програмата ви?

Българска стопанска камара е неправителствена организация – съюз на бизнеса и на работодателите в България. Програмата ни за развитие на лидерството следва да се разглежда в контекста на три взаимосвързани области:

 • изграждане на предприемачески дух и култура;
 • изграждане на организации – бизнес лидери;
 • трансформиране на мениджърските практики в лидерски стилове на управление.

В тази връзка БСК е предприела множество инициативи за развитие на подходяща бизнес среда и предлага полезни услуги на работодателите в различни области, като: управление на проекти; организационното консултиране; обучение; организационното проучване и внедряване на съвременни системи за управление.  Изключително полезна е и създадената, с европейско финансиране, информационна система за оценка на компетенциите на работната сила – MyCompetence.

Системата е достъпна онлайн и предлага компетентностни модели и стандарти за успешно представяне, електронни обучения и електронни инструменти за оценка и самооценка на компетенциите. Голяма част от тях са свързани с развитието на качества и умения за ефективно лидерство и съвременно управление.

 

Кои са каузите, които, според вас, бъдещите лидери трябва да защитават?

Каузите на бъдещите лидери, трябва да са свързани с корпоративните ценности, мисия, визия и стратегическите цели на организациите в които се развиват. Ако трябва да говорим за универсална кауза на лидера, може би това е свободата на избора, свободата да бъдеш „ти“, свободата да имаш мечти, идеи и цели, свободата да създаваш, да помагаш на другите, да ги защитаваш и водиш по пътя към целта.

 

Тревожите ли се от липса на бъдещи лидери в организацията си?

Липсата на лидери се превръща в глобален проблем, не само за бизнеса, но и за политиката. В съвременния свят хората са много по-добре информирани и трудно се доверяват. Все по-остро се откроява и кризата в ценностите, идеите и идеологиите. 

Ако говорим за лидери в бизнес организациите, проблемът е сериозен. Над 70 на сто от работодателите не си дават ясна сметка за ползите и добавената стойност от развитието и насърчаването на лидерството в своите организации.

Не навсякъде се създава среда и култура за ефективно проявление на лидерството, липсват целенасочени политики, атмосферата в отношенията е „скована“, толерира се послушанието, йерархията и сухото администриране.

Сериозни проблеми има и в образованието, където се „наливат“ знания, но не се създават компетентности за справяне с бъдещите предизвикателства. В преобладаващата част от младите хора се създава нагласа към подценяване на собствените сили и възможности, развива се чувството на тревожност, обреченост и зависимост, че каквото и да правят, всичко зависи от фактори извън тях.    

 

Какъв съвет ще дадете на бъдещите лидери?

Да не вземат съвети, да следват интуицията си и да не прилагат „едно към едно“ теоретичните модели. И да не смятат, че стремейки се към ръководен пост, това ще ги направи лидери. Ще се върна отново на становището на изследователите от университета на Илинойс, за което говорих в началото:

За да стане човек добър лидер, трябва да изкачи, без прескачане, три „стъпала“ - готовност, желание и способности.

Следете новините на сайта на конференцията "Образование и бизнес-Бъдещите лидери".