Класическата гимназия скочи срещу публичното оплюване на институцията

Извършени са множество проверки

09.12.2023 | 12:46 Редактор: Искра Ангелова
Класическата гимназия скочи срещу публичното оплюване на институцията

Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" излезе с официална позиция в медиите, в която твърдо застава срещу всякакви спекулации, опитващи се да уронват престижа на учебното заведение. Писмото е адресирано и до министъра на образованието - Галин Цоков, както и до председателя на парламентарната Комисия по културата и медиите - Тома Биков и председателя на Комисията по образованието и науката - Красимир Вълчев.

Вижте и цялото изявление на педагогическия съвет на НГДЕК:

Обръщаме внимание, че сигналите, медийните изявления и коментари произтичат от една и съща група бивши възпитаници и колеги от НГДЕК, напуснали по собствено желание училището и продължили да предоставят чрез техни собствени фирми и ЮЛНЦ частни образователни услуги в сферата на специфичните за НГДЕК дейности и предмети.

Извършените множество проверки по внесените сигнали ги опровергаха, като се потвърди фактическото положение, че:

- Учебните планове и програми се изготвят съвместно със съответните факултетни и катедрени обединения на Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и съобразно методическите указания на Министерството на културата. Учебните планове и програми, освен че са оформени съобразно нормативните на ЗПУО, са изготвени по начин, който да предостави в максимална степен възможност на учениците за профилирани занимания по избираеми и факултативни дисциплини, отличителни за НГДЕК - латински език, старогръцки език, санскрит, философия и култура, история. По този начин се постига баланс и взаимовръзка между учебни занимания и време за самоподготовка, като се избягва рискът за претоварване на учебното съдържание, което в НГДЕК се отличава заради задълбочеността си и академичния почерк в сферата на хуманитарните науки

- Подборът на нови учители и обявяването на свободни работни места се осъществява по законов ред, съобразно съответните нормативни документи и изрично след одобрените на съответните катедри в СУ "Св. Климент Охридски". Учителите в НГДЕК се отличават с висок професионализъм. Философията на подбора на преподаватели се основава на хармонично съчетаване между опита на утвърдени в професията хабилитирани и нехабилитирани лица, и млади специалисти, разпределяни в различните методически обединения пропорционално.

- НГДЕК е държавно училище на бюджетна издръжка. Средствата, необходими за участие на ученици от НГДЕК в олимпиади, състезания, международни конкурси, представящи училището, с осигуряват от училищния бюджет. Спечелилите надпреварите в съответните области биват тържествено обявявани на патронния празник на училището (11 май), същите получават награди при завършване на учебната година, а зрелостниците биват премирани по време на дипломирането им през м. юни. (Например в противовес на съобщаваното в медийни изявления от Вл.Д., същият получи при връчването на диплома за завършено средно образование всички отличия, с които бе удостоен първенецът на випуска.)

- НГДЕК има статут на лицей към СУ "Св. Климент Охридски". При желание от страна на учениците, те имат възможност да защитят дипломна работа по БЕЛ, история и цивилизации, философия и култура пред комисии на СУ и БАН. Оценките от дипломните работи се приемат за приемни изпитни оценки по обособени специалности в СУ. Всички останали ученици подготвят курсови работи.

- Броят на кандидатите с всяка изминала година се увеличава. За сравнение - през 2011 г. той дори не покрива държавния план-прием. Големият интерес към прогимназиалния етап ни радва, а постигнатите високи резултати показват, че сме избрали верния път.

 НГДЕК е класирана на първо място сред училищата към Министерство на културата по девет от общо 11 показателя.

Изрично отбелязваме, че във връзка с провеждането на образователния процес, постоянно следваме и прилагаме законовите мерки за закрила и възпитание на учениците в НГДЕК, заложени в ЗПУО. Изпълнявайки тези функции, ние трябва да насочим вниманието ви към факта, че ученици от НГДЕК, които посещават частните школи (езикови, театрални) и инициативни (културно-туристически) на гореспоменатата група бивши възпитаници и колеги, биват целенасочено настройвани срещу съученици, учители и срещу училищната общност на НГДЕК. Ние, Педагогическият съвет на НГДЕК, заявяваме, че стриктно ще продължим да изпълняваме задълженията си по опазване на здравословната и безопасна среда в НГДЕК, като своевременно ще прилагаме мерки по превенция насаждането на конфликти между ученици и учители. В тази връзка, чрез настоящото изявление искаме да обърнем внимание на компетентните институции, като изискаме съдействие по недопускането на по-нататъшни целенасочени зловредни действия и влияния спрямо възпитаниците ни от външни на училището лица и организации."

Снимка: НГДЕК


1
1 rate up comment rate down comment 0
nzek1
преди 2 месеца
Това училище е с много лошо ръководство, децата учат в условия от миналия век. Явно директорката не знае как да печели проекти. Сигнализирай за неуместен коментар