ЕК с наказания към България за неизпълнени задължения

Решенията по процедури за нарушения са по отношение на околната среда, миграцията и правосъдието

28.09.2023 | 15:34 Редактор: Михаела Кирилова
ЕК с наказания към България за неизпълнени задължения

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

Околна среда и рибарство

България да финализира своя план за управление на речните басейни съгласно изискванията на Рамковата директива за водите и/или плана за управление на риска от наводнения съгласно изискванията на Директивата за наводненията. България закъснява с прегледа, приемането и съобщаването на третите планове за управление на речните басейни и вторите планове за управление на риска от наводнения.

Миграция, вътрешни работи и съюз за сигурност

Двуизмерният баркод беше въведен, за да се защитят вписванията на визовия стикер от фалшифициране. България още не отпечатва двуизмерен баркод върху издаваните от нея визови стикери. България разполага със срок от два месеца, за да отговори на писмото и да отстрани установените от Комисията недостатъци.

Правосъдие

ЕК реши да изпрати официално уведомително писмо на България за това, че не е транспонирала правилно Директивата относно укрепването на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство. Комисията смята, че някои национални мерки за транспониране, нотифицирани от България, не отговарят на изискванията на директивата.

България не е транспонирала правилно Директивата относно правото на информация в наказателното производство. През септември 2021 г. Комисията изпрати на България официално уведомително писмо. Тя смята, че националните мерки за транспониране не отговарят на изискванията на директивата.

България не е транспонирала правилата на ЕС относно използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право. През септември 2022 г. Комисията изпрати на България официално уведомително писмо поради това, че не са съобщили националните мерки за пълно транспониране на директивата до крайния срок, а именно 1 август 2022 г. След отговора на България Комисията стигна до заключението, че България не е уведомила за национални мерки, които гарантират пълното транспониране на директивата.

Снимка: Pexels